Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 
REKISTERINPITÄJÄ

Ottipeli Tmi

Y-tunnus: 1136849-2                                                             

 
YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Markku Kekkonen

Yhteys >

 
REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUTUS

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota Ottipelin palveluita sen asiakkaille. Henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain sallimissa rajoissa asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin (mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet), ja lisäksi mahdollisten lain mukaisten velvoitteiden hoitamiseen. Lisäksi Ottipeli voi käyttää henkilötietoja myynnin ja markkinoinnin kohdentamiseen yksilöidyllä tavalla, tai muuhun digitaaliseen markkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu verkkopalvelun käyttäjän henkilötietojen käsittelyn hyväksyntään. Muissa tapauksissa käsittely on oikeutettu, koska verkkopalvelun käyttäjä on vapaaehtoisesti syöttänyt palveluun henkilötietonsa voidakseen käyttää Ottipelin palveluja.

 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää asiakkaan syöttämiä henkilötietoja, sekä tämän pyynnöstä tai suostumuksella luotuja tietoja palvelussa. Palvelun rekisteröitynä käyttäjänä seuraavia henkilötietoja yleensä käsitellään:

Sähköpostiosoite
Koko nimi
Osoite
Puhelinnumero

Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

 
TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa Ottipelin palveluntarjoajille tietojen säilyttämistä ja ylläpitoa, maksujen perimistä tai asiakkaan tilaamien palveluiden suorittamista varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi tai mikäli viranomainen tietoja pyytää. Lisäksi palvelun parantamisen tai korjaamisen yhteydessä ylläpitosopimuksen ja salassapitovelvollisuuden alaisia asiantuntijoita saatetaan pyytää avuksi, jolloin näille tarpeen vaatiessa annetaan pääsy palvelun asiakastietoihin. Palvelusta saatetaan tehdä kopio sisältäen palvelun käyttäjien henkilötiedot laadunvarmistussyistä kehitys- ja ylläpitotarkoituksia varten.

 
TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena, vaan asiakastiedot ovat sähköisinä tallenteina joko Ottipelin tai sen palveluntarjoajien konesaleissa. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Asiakasrekisteriin pääsyä on rajoitettu siten, että rekisteriä käyttävät ainoastaan Ottipelin työntekijät ja alihankkijat, joita sitoo salassapitosopimus, ja joiden työtehtävien kannalta rekisterin käyttö on tarpeen.

Rekisteri on asianmukaisella, tietoturvallisella tavalla suojattu ulkopuolisilta niin palomuurein kuin muillakin teknisillä ja organisatorisilla suojakeinoilla. Huomioithan kuitenkin, että mikään internetin kautta tarjottu palvelu ei ole täysin tietoturvallinen.

 
REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Ottipeli takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietonsa käsittelyn suhteen. Näitä ovat erityisesti tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja siirretyksi, oikeus saada tietonsa poistetuksi (tulla unohdetuksi) ja käsittelyn rajoitusoikeus.

Rekisteröidyn oikeus saada tietonsa poistetuksi ei ole poikkeukseton. Ottipeli voi olla poistamatta tietoja, mikäli niiden käsittely on tarpeen esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, sopimusvelvoitteen todentamiseksi, mahdollisista turvallisuusriskeistä kohdistetun tiedottamisen mahdollistamiseksi, tai muun vastaavan oikeutusperusteen johdosta. Ottipeli ei kuitenkaan aktiivisesti käsittele henkilötietoja, mikäli rekisteröity sen kieltää.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää hänelle lailla annettuja oikeuksiaan, rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä ja esittää pyyntönsä Ottipelille kirjallisesti. Yhteystiedot ilmenevät yllä kohdasta 1. (Rekisterinpitäjä). Rekisteröity tiedostaa, että mikäli hänen henkilötietonsa käsittelyä rajoitetaan tai ne poistetaan kokonaan, se rajoittaa palveluiden tarjoamista tai voi estää sen kokonaan.

 
TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen olemassaolon ajan. Asiakastiedot poistetaan, kun kyseinen asiakas ei ole kirjautunut verkkopalveluun kolmeen vuoteen. Mikäli tietoja on tarpeen säilyttää lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi (esim. kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet), säilytysaika on 10 vuotta tai laissa nimenomaisesti säädetty muu aika.

 
MUUTOKSET

Ottipeli selvittää ja arvioi asiakastietojen käyttöä säännöllisesti osana sen liiketoiminnan kehitystä ja mahdollisia muutoksia lainsäädännössä. Ottipelillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä tietosuojaselostetta tiedottamalla asiasta etukäteen tarkoituksenmukaisella tavalla, tai tiedottamalla asiasta käyttäjän kirjautuessa palveluun tai syöttäessä tietoja palveluun. Tällöin Ottipeli saattaa pyytää uusien käyttöehtojen hyväksyntää.